Aby wziąć udział w szkoleniu indywidualnym, prosimy o wypełnienie poniższego Formularza Zgłoszeniowego.

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia konkretnego terminu szkolenia (do tego czasu prosimy nie wnosić opłaty za szkolenie).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN SZKOLEŃ
 1. Organizatorem szkoleń jest TAR GROUP Sp.zo.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696167 z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińska 199a/51. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000,00 złotych .
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line, który dostępny jest na naszej stronie: www.wawatherapy.pl
 3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzymuje wiadomość zwrotną na podany w zgłoszeniu adres e-mail z danymi do dokonania przelewu. W przypadku braku otrzymania powyższego e-maila, prosimy o sprawdzenie folderu Spam.
 4. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Przesłanie formularza stanowi zawarcie umowy z TAR GROUP Sp.zo.o. na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń.
 5. Uczestnik ma 3 dni na dokonanie wpłaty.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia, a także przerwania lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającej frekwencji. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 7. W przypadku odwołania szkolenia wpłata zostanie przeniesiona na kolejny, ustalony z Uczestnikiem termin szkolenia.
 8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika, kosztów noclegu, kosztów parking itp.
 9. Administratorem danych osobowych jest TAR GROUP Sp.zo.o. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 199a/51.
 10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) TAR GROUP Sp.zo.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a TAR GROUP Sp.zo.o..
 11. Wypełnienie i przesłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższych postanowień oraz oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją szkolenia przez TAR GROUP Sp.zo.o.